۱ دوره پیدا شد

مدیریت تبلیغات و بازاریابی (دوره جامع)

مدیریت تبلیغات و بازاریابی شغلی است که در آن مدیر بازاریاب توان مدیریت یک یا چند واحد تبلیغاتی و بازرگانی را دارد و می تواند با …