Preaload Image
” آموزشگاه بازارافرین”

ما که هستیم

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز روز اﻓﺰون ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ارﺗﻘﺎى ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﻫﺎ و داﻧﺶ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮو ﻫﺎى ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺎزار، آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺎزار آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﻰ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﻰ و ﺣﺮﻓﻪ اى اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﻣﺠﺮى آﻣﻮزﺷﻰ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻓﺘﺤﻰ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ و ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﻣﺎﻟﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺠﺮب از ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى وﯾﮋه اى را ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮا ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺑﺎزار اﯾﺮان، ﮔﻮﺷﻪ اى از ﺧﻼ ﺑﺰرگ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﻧﯿﺮوى ﮐﺎر در اﺳﺘﺎﻧﻤﺎن را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.لازم به ذکر است که  اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮپژوهش ،آﻣﻮزش، ﻣﺸﺎوره در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ اﺳﺖ

چه کار میکنیم

روش آموزش
محتواى برنامه هاى آموزشى بر اساس مجموعه تجارب بدست آمده از تحقیقات بازار و ارزیابى
استعداد ها و نیاز سنجى آموزشى پیشنهاد و طراحى مى شود.

استفاده از این منابع، باعث شده است تا برنامه هاى آموزشى بر اساس واقعیتهاى بازار ایران و نیاز سازمانهاى طراحى شده و از تاکید بیش از حد بر زوایاى تئوریک مباحث، پرهیز کند. حضور اساتید مجرب، با سابقه درخشان در حوزه مدیریت و مشاوره، باعث شده است مباحث جلسات آموزشى با مثالها و بررسى تجارب، ملموس تر و قابل فهم تر شود.ح
حضور کارآموزانى با سابقه، و برخوردار از تجارب موفق و ناموفق و روشهاى اثربخشى همچون
آموزش علمى و حین شغل با تاکید بر دانش روز
استفاده از اساتید آگاه به تحولات بازار و کسب و کار
استفاده از روش هاى نوین آموزشى اعم از تور آموزشى، کارگاه آموزشى، استاد/ شاگردى و …
ع
ارایه مستندات آموزشى مرتبط به هر کارگاه آموزشى از جانب موسسه
ایجاد امکان سنجش اثربخشى دوره آموزشى بصورت مشترک توسط موسسه و نهاد آموزش دیده
به اثربخشى این محیط آموزشى مى افزاید.
ه

ماهیت خدمات آموزشى
برنامه هاى آموزشى بر اساس تجارب ارزنده آموزشگاه در انجام پروژه هاى آموزشى و مشاوره در
سازمانهاى متعدد، شکل گرفته است. از این رو در طراحى این برنامه ها تاکید خاصى بر کاربردى بودن
آموزه ها و انطباق آنها با تغییرات بازار و محیط کسب و کار کشور مى باشد.
ى
فضا هاى آموزشى
سالن مجهز فناورى اطلاعات
سالن کنفرانس با ظرفیت ۵۰نفر
سالن کنفرانس با ظرفیت ۳۰نفر
کلاس هاى آموزشى مجهز به امکانات بروز آموزشى