برخی دوره های ما

به آموزشگاه بازارآفرین خوش آمدید

آدرس اینستاگرام :bazarafarin      آدرس تلگرام :bazarafarinsh

دپارتمان مدیریت صنایع

ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎب

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎى وﯾﮋه ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺎﻣﯿﻦSCM

ﻃﺮاﺣﻰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (IMS)

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﺮه ورى

ﺗﻔﮑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻤﻰ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻃﺮح ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰى ﺗﻮﻟﯿﺪ

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور