برخی دوره های ما

به آموزشگاه بازارآفرین خوش آمدید

آدرس اینستاگرام :bazarafarin      آدرس تلگرام :bazarafarinsh

دپارتمان فناوری نرم و فرهنگی

ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮى زﺑﺎن ﺑﺪن در ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط

ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮى ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ

ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺪازه ﮔﯿﺮى رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮى ﻣﻬﺎرت ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﻗﺮارى ارﺗﺒﺎط

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور