برخی دوره های ما

به آموزشگاه بازارآفرین خوش آمدید

آدرس اینستاگرام :bazarafarin      آدرس تلگرام :bazarafarinsh

دپارتمان خدمات آموزشی

ﺳﺨﻨﺮاﻧﻰ ﺣﺮﻓﻪ اى

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺿﻄﺮاب و ﺑﯿﺎن ﻧﺎﻓﺬ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ آﻣﻮزش ﺑﺎ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزى ISO 10015

ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآورى در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر (5S)

ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻫﻮش ﺣﺮﮐﺘﻰ

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻣﺎﻫﺮ

ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﭘﺮوﭘﻮزال

دﺳﺘﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور