برخی دوره های ما

به آموزشگاه بازارآفرین خوش آمدید

آدرس اینستاگرام :bazarafarin      آدرس تلگرام :bazarafarinsh

برگزاری کلاس بازاریابی ویژه اصناف

دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﻓﺮوش

روان ﺷﻨﺎﺳﻰ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﻧﻘﺶ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻓﺮوش

ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﺣﺮﻓﻪ اى ﻓﺮوش

ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﻰ ﻓﺮوش

اﺻﻮل و ﻓﻨﻮن ﻣﺬاﮐﺮات ﺣﺮﻓﻪ اى ﻓﺮوش

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﻰ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻧﯿﺮوﻫﺎى ﻓﺮوش

ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻓﺮوش ﺗﻠﻔﻨﻰ

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎى ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ

زﺑﺎن ﺑﺪن

ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪى ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻣﺸﺘﺮى ﻧﻮازى

ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﻰ (ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﯿﭗ ﻫﺎى ﺷﺨﺼﯿﺘﻰ)

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور