برخی دوره های ما

به آموزشگاه بازارآفرین خوش آمدید

آدرس اینستاگرام :bazarafarin      آدرس تلگرام :bazarafarinsh

نمونه کلاس های برگزار شده

دپارتمان امور مالی و بازرگانی

ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺎﻟﺮى

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮى

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﻰ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﻰ ﺑﺮاى ﻣﺪﯾﺮان ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﻰ

ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ اﺻﻮل ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ

ﻣﻬﻨﺪس ﻓﺮوش

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﺮ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

ﺣﺴﺎﺑﺪارى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

ﻣﺴﺌﻮل ﺻﺎدرات و واردات

ﺣﺴﺎﺑﺮس ارﺷﺪ

رﺋﯿﺲ ﺗﺪارﮐﺎت

ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻟﻰ

ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار

ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ درﺟﻪ ﯾﮏ

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

رﺋﯿﺲ ﺗﺪارﮐﺎت

ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺎﻟﻰ

ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده

ﺑﺎزارﯾﺎب

ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﯿﻤﻪ

ﺑﺎزارﯾﺎب ﺷﺒﮑﻪ اى ﺑﺎزارﯾﺎب ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى

ﺑﺎزارﯾﺎب و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺣﻀﻮرى ( وﯾﺰﯾﺘﻮر)

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺗﻠﻔﻨﻰ

MBA ( ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر)

ﺑﻬﺮه ورى واﺣﺪ ﻫﺎى ﺻﻨﻔﻰ

ﺣﺴﺎﺑﺪارى واﺣﺪ ﻫﺎى ﺻﻨﻔﻰ ﯾﮏ

ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ

ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ

ﺑﺎزارﯾﺎب

ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﯿﻤﻪ

ﺑﺎزارﯾﺎب ﺷﺒﮑﻪ اى ﺑﺎزارﯾﺎب ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى

ﺑﺎزارﯾﺎب و ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺣﻀﻮرى ( وﯾﺰﯾﺘﻮر)

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ ﺗﻠﻔﻨﻰ

ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ درﺟﻪ ﯾﮏ

ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور