برخی دوره های ما

به آموزشگاه بازارآفرین خوش آمدید

آدرس اینستاگرام :bazarafarin      آدرس تلگرام :bazarafarinsh

دپارتمان امور اداری

1. ﻣﺪﯾﺮ ﺻﻨﻒ

2. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ

3. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

4. ﺗﮑﻨﯿﮑﻬﺎى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮى

5. ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ

6. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻰ

7. ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزى ﮐﺎرﮐﻨﺎن

8. ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

9. ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ

10. ﻣﺪﯾﺮ اﻧﺒﺎر ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ

11. ﻣﻬﺎرت ﻫﺎى ﻓﺮدى در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

نمونه کلاس های برگزار شده

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور