برخی دوره های ما

به آموزشگاه بازارآفرین خوش آمدید

آدرس اینستاگرام :bazarafarin      آدرس تلگرام :bazarafarinsh

درباره آموزشگاه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز روز اﻓﺰون ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ارﺗﻘﺎى ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﻫﺎ و داﻧﺶ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮو ﻫﺎى ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺎزار، آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺎزار آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﻰ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﻰ و ﺣﺮﻓﻪ اى اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﻣﺠﺮى آﻣﻮزﺷﻰ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻓﺘﺤﻰ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ و ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﻣﺎﻟﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺠﺮب از ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى وﯾﮋه اى را ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮا ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺑﺎزار اﯾﺮان، ﮔﻮﺷﻪ اى از ﺧﻼ ﺑﺰرگ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﻧﯿﺮوى ﮐﺎر در اﺳﺘﺎﻧﻤﺎن را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.

 اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ آﻣﻮزش، ﻣﺸﺎوره، ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ اﺳﺖ.

ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت، ﺷﺮاﯾﻄﻰ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮد، در ﭘﻰ راﻫﮑﺎر ﻫﺎى ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

ماهیت آموزشی

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺎرب ارزﻧﺪه آﻣﻮزﺷﮕﺎه در اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ و ﻣﺸﺎوره در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎى ﻣﺘﻌﺪد، ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

از اﯾﻦ رو در ﻃﺮاﺣﻰ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺧﺎﺻﻰ ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮدى ﺑﻮدن آﻣﻮزه ﻫﺎ و اﻧﻄﺒﺎق آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎزار و ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﮐﺸﻮر ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.

روش آموزش

 

ﻣﺤﺘﻮاى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﺎرب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار و ارزﯾﺎﺑﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎ و ﻧﯿﺎز ﺳﻨﺠﻰ آﻣﻮزﺷﻰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد و ﻃﺮاﺣﻰ ﻣﻰ ﺷﻮد.

 اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس واﻗﻌﯿﺘﻬﺎى ﺑﺎزار اﯾﺮان و ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎى ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه و از ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ زواﯾﺎى ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﺒﺎﺣﺚ، ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﺪ.

ﺣﻀﻮر اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺠﺮب، ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ درﺧﺸﺎن در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻣﺸﺎوره، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺎ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎ و ﺑﺮرﺳﻰ ﺗﺠﺎرب، ﻣﻠﻤﻮس ﺗﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺗﺮ ﺷﻮد.

  1. ﺣﻀﻮر ﮐﺎرآﻣﻮزاﻧﻰ ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ، و ﺑﺮﺧﻮردار از ﺗﺠﺎرب ﻣﻮﻓﻖ و ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ و روﺷﻬﺎى اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ ﻫﻤﭽﻮن :

  2. آﻣﻮزش ﻋﻠﻤﻰ و ﺣﯿﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ داﻧﺶ روز

  3. اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﯿﺪ آﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺎزار و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

  4. اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎى ﻧﻮﯾﻦ آﻣﻮزﺷﻰ اﻋﻢ از ﺗﻮر آﻣﻮزﺷﻰ، ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻰ، اﺳﺘﺎد/ ﺷﺎﮔﺮدى و …

  5.  اراﯾﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﻰ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮﺳﺴﻪ

  6. اﯾﺠﺎد اﻣﮑﺎن ﺳﻨﺠﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ دوره آﻣﻮزﺷﻰ ﺑﺼﻮرت ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ و ﻧﻬﺎد آﻣﻮزش دﯾﺪه ﺑﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﻰ اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﻰ اﻓﺰاﯾﺪ.

فضای آموزشی

ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺠﻬﺰ ﻓﻨﺎورى اﻃﻼﻋﺎت

ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ50نفر

ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ30نفر

ﮐﻼس ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮوز آﻣﻮزﺷﻰ

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور