برخی دوره های ما

به آموزشگاه بازارآفرین خوش آمدید

آدرس اینستاگرام :bazarafarin      آدرس تلگرام :bazarafarinsh

از حفاظت فردی در کار چه می دانید؟

از حفاظت فردی در کار چه می دانید؟

كارفرمايان‌ و مسئولان‌ كليه‌ واحد هاي‌ موضوع‌ ماده‌ 85 اين‌ قانون‌ مكلفند

بر اساس‌ مصوبات‌ شوراي‌ عالي‌ حفاظت‌فني‌ براي‌ تامين‌ حفاظت‌ و سلامت‌ و بهداشت‌ كارگران‌ در محيط كار

وسايل‌ و امكانات‌ لازم‌ را تهيه‌ در اختيار آنان‌ قرار داده‌ و چگونگي‌ كاربرد وسايل‌ فوق‌الذكر را به‌ آنان‌ بياموزند

و در خصوص‌ رعايت‌ مقررات‌ حفاظتي‌ و بهداشتي‌ نظارت‌ نمايند

 

ویژگیهاي عمومی تجهیزات حفاظت فردی

تجهیزات حفاظت فردي بایستی داراي ویژگی هاي زیر باشند :

متناسب با نوع کار باشند .

حفاظت کارگر را بطور کامل تأمین نماید .

استفاده از آنها آسان و راحت باشد .

اندازه آن براي فرد استفاده کننده مناسب باشد .

خود وسیله حفاظتی عامل ایجاد خطر نباشد .

با حداقل آموزش و براي عموم قابل استفاده باشد

 

آموزش نحوه استفاده از تجهیزات حفاظت فردي

کلیه کارکنان باید در ارتباط با تجهیزات حفاظت فردي پیش بینی شده

جهت ایمن سازي فعالیت آنهاآموزش هاي لازم را دیده باشند .

 

 برنامه آموزش تجهیزات حفاظت فردي بایستی شامل موارد زیر باشد :

 علل استفاده از تجهیزات حفاظت فردي

چگونگی تعیین نوع تجهیزات حفاظتی

 تشریح قابلیتها و محدودیتهاي تجهیزات حفاظت فردي

 تشریح روش صحیح بکارگیري تجهیزات حفاظت فردي

 ایجاد زمینهاي جهت استفاده عملی کارگر از تجهیزات حفاظت فردي

 تشریح نحوه نگهداري و بازرسی و پاکسازي و نظافت تجهیزات حفاظت فردي

ارسال یک نظر

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور