برخی دوره های ما

به آموزشگاه بازارآفرین خوش آمدید

آدرس اینستاگرام :bazarafarin      آدرس تلگرام :bazarafarinsh

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز روز اﻓﺰون ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ارﺗﻘﺎى ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﻫﺎ و داﻧﺶ ﭘﺮﺳﻨﻞ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮو ﻫﺎى ﻣﺘﻌﻬﺪ، ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎى ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺑﺎزار، آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﺑﺎزار آﻓﺮﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺠﻮز رﺳﻤﻰ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﻰ و ﺣﺮﻓﻪ اى اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس و ﻣﺠﺮى آﻣﻮزﺷﻰ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺮﺿﯿﻪ ﻓﺘﺤﻰ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺎز ﻫﺎى آﻣﻮزﺷﻰ و ﭘﮋوﻫﺸﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ و ﻣﺎﻟﻰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻫﺎى ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺠﺮب از ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى وﯾﮋه اى را ﻃﺮاﺣﻰ و اﺟﺮا ﻣﻰ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺒﺘﻨﻰ ﺑﺮ ﺑﺎزار اﯾﺮان، ﮔﻮﺷﻪ اى از ﺧﻼ ﺑﺰرگ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﻧﯿﺮوى ﮐﺎر در اﺳﺘﺎﻧﻤﺎن را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ.لازم به ذکر است که  اﯾﻦ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮپژوهش ،آﻣﻮزش، ﻣﺸﺎوره در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻣﺎﻟﻰ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻰ اﺳﺖ

دوره های در حال برگزاری

آن شو که توان بودنت هست

جلسه HSE با حضور مدرس گرامی خانم جوانبخت

برگزاری کارگاه آینده پژوهی

جلسه آشنایی با دوره ی بورس

حضور در اولین نمایشگاه بین المللی تخصصی آموزش و صنایع وابسته

آموزش به برخی شرکت ها

ثبت نام کاربر

بازیابی رمز عبور